Apuse Leadership System ( ALS ) รุ่นที่ 9

เอปูเซ่พัฒนาสมาชิก  ด้วย หลักสูตร  Apuse  Leadership  System  ( ALS )  รุ่นที่  9  ซึ่งเป็นหลักสูตรภาวะผู้นำ...เข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย