สัมมนาท่องเที่ยวในประเทศ  ระยอง  วันที่  19  พฤษภาคม  2560

สัมมนาท่องเที่ยวในประเทศ  ระยอง  วันที่  20  พฤษภาคม  2560

สัมมนาท่องเที่ยวในประเทศ  ระยอง  วันที่  21  พฤษภาคม  2560

( ๒ )  Staff    Outing    ๔-๖  ตุลาคม   ธนูรีสอร์ท    เพชรบุรี