คุณปติมา  วงศ์ชัยขจร  อายุ 67 ปี เป็นมะเร็งลำใส้   

คุณปติมา  วงศ์ชัยขจร  อายุ  67  ปี  (หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

Page 1 of 252

ประกาศ