ท่านประธานมนตรี  ฉิมมณีภัทธ    รับโล่เกียรติคุณ  ในงาน "  ภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม "

พิธีประดับเข็มเกียรติยศ  President  Director  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2555

Page 221 of 222