ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค ณ นครราชสีมา

ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ  ระดับภูมิภาค   จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2555  ณ  โรงแรมดิแอร์พอร์ต