เปิดโอกาสทางธุรกิจระดับภูมิภาค (AOP VIP) จ.อุดรธานี

เปิดโอกาสทางธุรกิจระดับภูมิภาค (AOP VIP)  จ.อุดรธานี  เมื่อ  วันที่  10  มีนาคม  2555  ณ โรงแรมการิน