ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค (AOP VIP) จังหวัดนครสวรรค์

ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค (AOP VIP)  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2555  สมาชิกเข้าร่วมแน่นห้องประชุม