AOP เปิดโอกาสทางธุรกิจ โดยท่านประธานมนตรี ฉิมมณีภัทธ

AOP  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  โดยท่านประธานมนตรี  ฉิมมณีภัทธ  ณ  ห้องสลิม  สำนักงานใหญ่  ตามคำเรียกร้องของสมาชิก...