เปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ระดับภูมภาค  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อ  วันที่  22  เมษายน  2555