เปิดโอกาสทางธุรกิจ และ TRAINING ณ สำนักงานใหญ่

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  และ  TRAINING  ณ  สำนักงานใหญ่  โดย  อาจารย์พยุงศักดิ์  ทินกร  และ  อาจารย์สายัณห์  ช่างกัณฑา