ASS 37 "ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ"

การอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ" ASS (Apuse Standard System) รุ่นที่ 37 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555