เปิดโอกาสทางธุรกิจ จ.เชียงใหม่

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  จ.เชียงใหม่  โดย  GPD สันติศักดิ์  ครุฑธามาศ ,  SPD วสันต์  หัสนีย์ พร้อมทีมงาน