ท่านประธานมนตรี  ฉิมมณีภัทธ    รับโล่เกียรติคุณ  ในงาน "  ภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม "

Page 198 of 199