เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดตรัง

บุก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง สู่ ... ความ รวย รวย รวย !! โดย SPD. พิชญ์สินี นวลศรีทอง และ PD. ปราณี ทิพย์ป่าเว