เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดพิษณุโลก และ อุตรดิตถ์ โดย PD แวววดี สนธิไชย

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  จังหวัดพิษณุโลก  โดย  PD  แวววดี  สนธิไชย