เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2555