เปิดโอกาสทางธุรกิจ สุไหงโกลก นราธิวาส

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  อ.สุไหงโกลก จ. นราธิวาส  เมื่อ  19  พฤษภาคม  2555