สัมมนารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นที่ 5 ( ร่วมเล่น)

สัมมนารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  รุ่นที่ 5   ( ร่วมเล่น)  วันที่  16-17  มิถุนายน  2555  จ.นครศรีธรรมราช