เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อ วันที่  17  มิถุนายน  2555