โรคร้าย...เยียวยาได้ด้วยสมุนไพร Featured

ที่ปรึกษา ฑิปาภร  พร้อมด้วย เพชรจันทบูรทีม  จัดสัมมนา  ในหัวข้อ  "โรคร้าย..เยียวยาได้ด้วยสมุนไพร" พร้อมเชิญ ท่านประธานมนตรี  ฉิมมณีภัทธ ,  ที่ปรึกษาสายัณห์ , ที่ปรึกษาธณันชาติ  และผู้นำในพื้นที่มาอย่างพร้อมหน้า  ให้ความรู้ และ ตอบข้อเท็จจริง  ในผลิตภัณฑ์  และ  แผนธุรกิจ  ชาวจันทบุรี  มั่นในอย่างเต็มที่ และ พร้อมที่จะสำเร็จกับเอปูเซ่