นนทบุรี...มั่นใจเอปูเซ่ Featured

ทปษ. ธนันญ์ชาติ   ,SPD  ยุวดี  พร้อมทีมเพชรน้ำหนึ่ง  ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ  จังหวัดนนทบุรี  ท่านประธาน  คุณมนตรี  ฉิมมณีภัทธ  และ  ท่านรองประธาน  คุณสลิลรัตน์  เตชะมณีสถิตย์  ให้เกียรติเป็นประธาน  และ  พบปะพี่น้อง อย่างเป็นกันเอง  เมื่อ  26  สิงหาคม  61  ร้านอาหารไก่ย่างโคราช