เปิดฟ้า...ธุรกิจเครือข่าย จ.จันทบุรี Featured

ทปษ.ฑิปาภร  และ  เพชรจันทบูรทีม  จัดประชุม เปิดฟ้าธุรกิจเครือข่ายสีขาว  เอปูเซ่  ชาวจันทบุรีให้ความสนใจ และ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างถ้วนหน้า